Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Mystic Collectibles
Hoofdzetel: Brugsesteenweg 25A - 8460 Oudenburg - België
E-mail: info@mysticcollectibles.com
BTW-nummer: BTW (BE) 0632.485.728
Bankgegevens: IBAN: BE56 0017 4993 7388 - BIC: GEBABEBB

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Mystic Collectibles en de consument, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
2. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de genoemde voorwaarden.

Artikel 3 - Registratie

1. Bij registratie van een account dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen.
Na registratie krijgt u toegang tot uw een persoonlijke pagina waar u uw gegevens kunt aanpassen en wijzigen.
Zonder registratie en inloggen kunt u geen bestelling plaatsen.
2. Gebruikers jonger dan achttien (18) jaar moeten toestemming hebben van ouders dan wel een voogd voor het aanmaken van een account.
 Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert u dat u achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of voogd.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat er van uw account wordt gemaakt, ook als anderen van uw account gebruik maken, met of zonder uw toestemming.
Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van het wachtwoord van uw account.
4. U dient aan ons en op de website exacte en juiste informatie door te geven en u bent gehouden deze informatie up-to-date te houden en ons te informeren over eventuele wijzigingen.

Artikel 4 - Conformiteit

1. Mystic Collectibles staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien het afleveradres van de consument in een ander land is dan het land waar Mystic Collectibles is gevestigd is het de verantwoordelijkheid van de consument om te controleren of de geleverde goederen conform zjin aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in zijn of haar land.

Artikel 5 - Het aanbod en de prijs

 1. De aangeboden goederen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven.
Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Mystic Collectibles streeft naar een website met nauwkeurige en geactualiseerde informatie.
Illustraties, foto’s, figuren, kleuren, grafieken en technische gegevens op deze site zijn niet bindend.
Mystic Collectibles geeft geen garantie voor de correctheid of verstaanbaarheid van de op de site gegeven informatie.
3. Mystic Collectibles behoudt zich het recht voor, om prijswijzigingen door te voeren zonder daar een voorafgaande notificatie over uit te geven.
Eveneens behoudt Mystic Collectibles zich het recht om de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dit gepast achten.
4. De weergegeven prijs in de (online)catalogus van Mystic Collectibles is exclusief verzendkosten, dit onder voorbehoud van zet en tikfouten.
Mystic Collectibles behoudt zich het recht voor, om eventuele fouten in de prijzen te corrigeren en de juiste prijs te berekenen.
Onder deze omstandigheden, zullen wij contact met u opnemen om u hierover te informeren.
5. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen er geen prijsverhogingen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of dat er zoals genoemd in artikel 4.4 sprake is van een zet of tikfout correctie.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de bestelling door Mystic Collectibles en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Mystic Collectibles is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of eventuele voorwaarden aan de levering te koppelen.
3. Wanneer een bestelling wordt geweigerd zal Mystic Collectibles dit melden binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling.
4. Indien door een technische fout een besteld artikel dan toch niet meer in voorraad blijkt te zijn, zal Mystic Collectibles de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
5. Als u na plaatsing op de website ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij uw bestelling, gelieve dan per e-mail contact op te nemen met: info@mysticcollectibles.com.

Artikel 7 - De uitvoering van de bestelling

1. Mystic Collectibles zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Mystic Collectibles zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.
3. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Mystic Collectibles hiervan de consument bericht geven en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort aan de consument.
4. Mystic Collectibles is bevoegd om bij uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 8 - Betaling

1.Voor elke bestelling bij Mystic Collectibles geldt een betalingsplicht.
2. U ontvangt bij bevestiging van uw bestelling het totale bedrag dat dient overgemaakt te worden aan Mystic Collectibles.
3. De betalingsmogelijkheden zijn enkel via vooruitbetaling en dit via bankoverschrijving, online-banking, Paypal of kredietkaart.
4. Betalingen dienen te worden voldaan binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail.
Indien er geen betaling is ontvangen in de voorgenoemde tijdspanne, wordt uw bestelling bij Mystic Collectibles geannuleerd en dient u opnieuw een bestelling te plaatsen.
5. Uw bestelling wordt pas verstuurd nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Artikel 9 - Verzending

1. Bij Mystic Collectibles worden al onze artikelen worden met zorg verpakt en verstuurd.
2. De bestellingen worden gemiddeld tussen de 2 en 7 werkdagen verzonden met een maximum van 30 kalenderdagen.
3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk bericht.
4. Eens de maximale verzendtijd van 30 kalenderdagen is overschreden, laat Mystic Collectibles de consument de keuze om de bestelling te behouden of te annuleren.
5. De door Mystic Collectibles opgegeven verzendingstijden zijn slechts indicatief en hangen af van meerdere factoren.
6. Overschrijding van enige verzendingstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
7. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Mystic Collectibles kenbaar is gemaakt, tenzij bij de bestelling een ander afleveradres is opgegeven.
8. Wanneer uw bestelling verzonden wordt, ontvangt u een e-mail met de verzendgegevens en een Track-en-Trace nummer.
9. Alle bestellingen worden via pakketpost afgeleverd.
Voor aflevering dient getekend te worden, waardoor aflevering bij een postbus helaas uitgesloten is.

Artikel 10 - Verzendkosten

1. De verzendkosten worden steeds kenbaar gemaakt in uw winkelmandje bij het plaatsen van uw bestelling.
2. Verzendkosten verschillen naargelang het land van bestemming en gelden voor standaard verzendingen tot aan het maximum vermelde gewichtsklasse.
3. Voor bestellingen die de maximale gewichtsklasse van de standaard verzendingen overschrijden, worden er individuele verzendkosten berekend en aangeboden aan de klant ter goedkeuring.
4. Eventuele algemene aanpassingen in de tarieven voor standaard verzending hebben enkel invloed op bestellingen die na de aanpassing worden bevestigd.

Artikel 11 - Beschadigde of foutieve leveringen

1. Het risico van beschadiging van goederen of foutieve producten berust tot het moment van bezorging bij Mystic Collectibles, tenzij anders is overeengekomen.
2. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en onbeschadigd zijn afgeleverd.
3. Indien dit niet het geval is, dient u Mystic Collectibles daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 48 uur na aflevering, via e-mail (info@mysticcollectibles.com) op de hoogte te brengen.
Gemelde schade na deze termijn wordt niet meer aanvaard.
4. Enkel correcte gemelde klachten worden door Mystic Collectibles aanvaard.
Correcte meldingen worden verstuurd via e-mail binnen de 48 uur na ontvangst van uw bestelling, waarin u uw persoonlijke gegevens vermeld, referentienummer van uw bestelling en artikelcode van het betreffende product. Hierbij voegt u digitale foto’s toe waarop het artikel en de gebreken duidelijk zichtbaar zijn.
5. Bij het ontbreken van gegevens of foto’s is het voor Mystic Collectibles onmogelijk om na te gaan of de klacht gegrond is op basis van onvoldoende bewijs en wordt de klacht niet aanvaard.
6. Indien voldoende is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden of beschadigd zijn toegekomen bij de consument, heeft Mystic Collectibles de keuze de desbetreffende producten tegen retourzending daarvan te vervangen door nieuwe producten of het aankoopbedrag terug te betalen.
7. Mystic Collectibles is hier enkel toe verplicht wanneer de klacht binnen de 48 uur na levering van de bestelling is ontvangen bij ons.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mystic Collectibles verschuldigd bent, heeft voldaan.
2. Het risico in verband met de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
3. Het eigendomsrecht en het eventueel risico op verlies, wordt aan u overgedragen bij ontvangst van de goederen, op het door u tijdens het bestelproces aangegeven leveradres.
Wanneer de goederen in uw bezit zijn, is het uw verantwoordelijkheid deze met een redelijke zorg te behandelen en - in het geval van een retourzending - deze niet te gebruiken.

Artikel 13 - Zichttermijn, herroepingsrecht en retour

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De termijn van de herroeping verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
2. De consument kan het zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Mystic Collectibles bij de aflevering is aangegeven. Enkel ongebruikte, onbeschadigde en verkoopbare producten kunnen alleen worden geretourneerd volgens afspraak met Mystic Collectibles.
3. Ongewenste artikelen worden uitsluitend vergoed als deze in de originele verpakking zijn teruggestuurd en de producten in ongebruikte, onbeschadigde en verkoopbare conditie zijn ontvangen door Mystic Collectibles.
Artikelen voorzien van een hygiëne zegel kunnen enkel geretourneerd worden als de zegel intact is. Eens de zegel verbroken is vervalt alle recht op retour.
4. Het risico en de kosten van een retourzending van ongewenste orders zijn voor uw eigen rekening.
Mystic Collectibles behoudt zich het recht voor, om teruggezonden goederen te weigeren, wanneer deze tijdens transport zijn beschadigd, als gevolg van ontoereikende verpakking en/of bescherming van de producten.
We raden u aan de producten aangetekend of via pakketpost te retourneren, omdat Mystic Collectibles niet aansprakelijk gehouden kan worden voor producten die kwijt raken in de post.
Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn, indien dit niet het geval is, weigert Mystic Collectibles eveneens deze aan te nemen.
5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Mystic Collectibles via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.
6. Om de termijn van de herroeping na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn van de herroeping is verstreken.
7. Na ontvangst van uw herroeping zal Mystic Collectibles een bevestigingsmail van ontvangst en goedkeuring sturen met de nodige informatie om uw bestelling op de correcte manier terug te zenden naar ons.
Uw pakket dient teruggestuurd te worden naar een adres dat op het moment van de herroeping van toepassing is.
Het adres wordt door Mystic Collectibles meegedeeld bij de bevestiging van ontvangst van uw herroeping.
Enkel verzending naar het correcte retour adres wordt door Mystic Collectibles aanvaard als geldig.
Pakketten verzonden uit eigen beweging naar het adres van de hoofdzetel worden geweigerd en teruggestuurd.
8. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
9 . Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en nadat wij de geretourneerde bestelling hebben ontvangen, van ons terug.
10. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
11. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mystic Collectibles, dan wel tussen Mystic Collectibles en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mystic Collectibles, is Mystic Collectibles niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Mystic Collectibles.
2. Mystic Collectibles levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Mystic Collectibles de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Mystic Collectibles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
3. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
4. Mystic Collectibles geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, directe of indirecte, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
5. Mystic Collectibles kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirect, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
6. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.
Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Mystic Collectibles verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
7. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een bestelling die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen door alle vormen van overmacht, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
8. Mystic Collectibles kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd.
Wij geven geen garantie dat uw toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is.
Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd.
Daarnaast is er soms nood aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies.

Artikel 15 - Overmacht

1. Mystic Collectibles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een bestelling die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen door alle vormen van overmacht, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mystic Collectibles ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mystic Collectibles gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mystic Collectibles kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten/ Copyright

1. Mystic Collectibles behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie en producten (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mystic Collectibles, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. © Mystic Collectibles
2. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Mystic Collectiblesss geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
3. Mystic Collectibles garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 17 - Persoonsgegevens/Privacyverklaring

1. Mystic Collectibles respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze gegevens worden slechts gebruikt met het doel een bestelling zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
2. Voor al het overige, zoals het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij alleen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens met uw toestemming.
3. Mystic Collectibles zal geen van uw persoonlijke gegevens verkopen aan derde partijen en zal slechts inzage in deze gegevens aan hen bieden wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestellingen (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

Artikel 18 - Nieuwsbrief

1. Via de nieuwsbrief houdt Mystic Collectibles u op de hoogte van alle promoties, nieuwe artikelen, wedstrijden en eventuele aanpassingen aan de website. De frequentie van versturen varieert van 1 mailing per maand tot een maximum van 2 per week.
2. U kunt te alle tijde naar wens de nieuwsbrief activeren of stopzetten.

Artikel 19 - Recensies

Mystic Collectibles heeft het recht om ongefundeerd negatieve of niet onderbouwde recensies te verwijderen.
Eveneens grof taalgebruik, onduidelijk geformuleerde teksten, commerciële boodschappen (of het positief vernoemen of prijzen van andere rechtstreeks of onrechtstreeks concurrerende bedrijven), kwetsende bijdragen en zaken die in strijd zijn met de wet en/of rechten van derden, worden verwijderd.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig ander overeenkomst met Mystic Collectibles in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wetsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mystic Collectibles vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
2. Deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
3. Alle geschillen tussen partijen die niet minnelijk kunnen worden opgelost met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Belgische rechtbank in Brugge.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop